1. Home
  2. Docs
  3. Vietnamese support
  4. Làm thế nào để tôi có thể kiểm tra được số dư POC hiện tại của tôi?

Làm thế nào để tôi có thể kiểm tra được số dư POC hiện tại của tôi?

Có ba cách có thể kiểm tra được số dư POC hiện tại của bạn:

 

1. Trong tài khoản PA của bạn tại https://pocketarena.com/

 

2. Trong tài khoản PA Wallet của bạn tại https://sdk.pocketarena.com/wallet/

Bạn có thể kiểm tra số dư hiện tại cũng như các giao dịch POC của mình

 

3. Trong trò chơi PA HTML5

Chọn biểu tượng ‘Hồ sơ của tôi’ (My Profile) để kiểm tra thông tin, số dư và hoạt động của bạn